Algement en Cookie voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website 
www.draaghoek.nl. Draaghoek is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De
nieuwe voorwaarden gaan in vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat
vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen
aanbiedingen niet worden geretourneerd.

 

3. Prijzen

Prijsaanpassingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en foutieve prijzen. 
Bij foutieve prijzen wordt de klant op de hoogte gesteld en
heeft het recht de order kosteloos te annuleren.

 

4. Gegevens


4.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder mede, doch niet
beperkt tot, e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer volledig, juist en
actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

4.2 Draaghoek garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden
behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of
op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw
voorafgaande toestemming.

4.3 Draaghoek zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar
verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten, na te
kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

 

5. Totstandkoming van de overeenkomst


5.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Draaghoek van uw
bestelling. Dit kan mondeling, via e-mail of via de website.

5.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door
Draaghoek is geaccepteerd.

5.3 Draaghoek behoudt zich het recht voor om overeenkomsten, al dan niet met opgaaf van reden,te ontbinden.

 

6. Aflevering


6.1 Aflevering geschiedt zoveel mogelijk uit eigen voorraad en zolang de voorraad
strekt. Voorraadgegevens vermeld op de website kunnen afwijken van de
daadwerkelijke voorraad. Wijziging in assortiment, prijs en verpakking zijn
voorbehouden.

6.2 Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.

6.3 Aflevering vindt plaats tot aan de voordeur van het afleveradres, tenzij anders
overeengekomen.


6.4 Bezorging vindt plaats via PostNL tegen de daarvoor geldende tarieven. Tevens is het mogelijk (in overleg) om de bestelling af te halen.

 

7. Aflevertijden


7.1 Draaghoek streeft naar een zo goed en snel mogelijke aflevering.

7.2 De afleverdag en het aflevertijdstip bij bezorgen door Draaghoek
wordt onderling met de klant overeengekomen. De overeengekomen 
afleveringstermijn word door Draaghoek zo goed mogelijk nagekomen. Draaghoek 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet
tijdige of niet volledige aflevering of door overmacht.

 

8. Betaling

Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de
betaling wordt gedaan. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:


8.1 iDeal, Mr Cash, Fashioncheque of PayPal via de website.

8.3 Draaghoek gaat pas over tot aflevering van het product wanneer de betaling daarvoor
correct en volledig is ontvangen.

 

9. Garantie

9.1 Draaghoek garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website
vermelde specificaties. De producten dienen vrij te zijn van verboden materialen/
of fabrieksfouten.

9.2 Indien blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde
specificaties, of fabricagefouten bevat dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst van
het betreffende product aan Draaghoek te retourneren. Wanneer Draaghoek akkoord
gaat met de garantie, word het artikel kosteloos vervangen.

9.3 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als
gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van Draaghoek, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel te
hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze
hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

10. Retouren

10.1 U bent gerechtigd zonder opgave van de reden de overeenkomst binnen 14 
dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Draaghoek zal dan
binnen 30 dagen na ontvangt van het geretourneerde product, het door u betaalde
bedrag aan u retourneren, mits het betreffende product onbeschadigd is, niet
gebruikt is en voorzien is van de originele verpakking en eventuele handleiding. Zorg ervoor dat u duidelijk uw naam en bankrekeningnummer toevoegt aan de retourzending.

10.2 De kosten voor het retour zenden van het betreffende product en voor het
eventueel opnieuw toezenden van een ander product, zijn voor uw eigen rekening.

10.3 Al in rekening gebrachte en gemaakte verzendkosten worden niet
geretourneerd.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien door Draaghoek geleverde producten gebrekkig zijn, is de
aansprakelijkheid van Draaghoek ten opzichte van u beperkt tot wat in deze
Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.


11.2 De aansprakelijkheid van Draaghoek voor directe of indirecte schade is in ieder
geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige
product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

11.3 Draaghoek sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook,
direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de
onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de
website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatige gebruik van de
systemen van Draaghoek, waaronder de website, door een derde.

11.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Draaghoek of haar ondergeschikten.

 

12. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan haar
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer gelden
opvattingen voor haar rekening komt.

 

13. Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of
button) bevatten naar websites van derden. Draaghoek heeft geen zeggenschap over
deze websites. Draaghoek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder
begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden,
foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software,
merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Draaghoek, haar
licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie
Draaghoek niet gelieerd is.

14.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan
derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan
op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy.

14.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen,
tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is
overeengekomen.

 

15. Diversen


15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen
rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van Draaghoek geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van
de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische
communicatie als bewijs kan dienen.


15.3 Draaghoek is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met
u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig
wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene
Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Draaghoek zal dan een nieuwe
bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij
zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden
genomen.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele
geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het
arrondissement Breda waaronder Draaghoek valt. Deze Algemene Voorwaarden
kunnen te allen tijde door Draaghoek aangepast worden. Draaghoek adviseert
daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

17. Wijzigingen

Draaghoek behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

 

18. Cookie

Welke informatie verzammelen we:

  • naam
  • contact informatie inclusief email adres
  • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
  • andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en/of aanbiedingen

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te kunnen bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:

  • Interne registratie.
  • We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
  • We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant vindt met behulp van het e-mailadres dat u hebt opgegeven.
  • Van tijd tot tijd kunnen we uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Veiligheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestandje dat toestemming vraagt ​​om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webtoepassing kan zijn werking afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken traffic log-cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt desgewenst uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal profiteren van de website.